NHẬT KÝ CẢM ƠN

Nơi “ơn” hội tụ, và lan tỏa “ơn phước” mọi khía cạnh, mọi người, mọi mặt trong cuộc sống.
Câu thần chú định hướng tư duy của nhật ký cảm ơn là “Tôi rất biết ơn và hạnh phúc vì mỗi ngày về mọi mặt, tôi đang trở nên CHÂN THIỆN NHẪN tốt hơn và tốt hơn nữa.”

Scroll to Top